Etablering

Vårt etableringsarbete är ett unikt samarbete för sätta Helsingborg city på kartan som etableringsort. Arbetet är ett samarbete mellan HBG City, Helsingborgs Stad och Fastighetsägarna i city. Vi bearbetar retail- och serviceaktörer/verksamheter inför förflyttningar och nyetableringar samt utvecklar strategier för citys platsidentiteter. Insatserna inriktar sig mot företag och organisationer verksamma inom: handel, restauranger och caféer samt kommersiella tjänster & service med fokus att skapa etableringar på bottenplan.

För att växla upp projektet tillsattes 2022 en etableringsansvarig som på heltid säljer in Helsingborg city. Syftet är att skapa konkreta leads och intresseförfrågningar avseende vakanta lokaler i Helsingborgs stadskärna. I samband med tillsättandet bildas en etableringsgrupp som leds av etableringsansvarig.

Etableringsguider

Martin Klinteberg
Etableringsansvarig