INTEGRITETSPOLICY
Helsingborgs Cityförening (ideell förening) 843002-1926
1. Information om hantering av personuppgifter
I denna integritetspolicy finns information om hur Helsingborgs Cityförening,
som är en ideell förening med organisationsnummer 843002-1926
(”Cityföreningen”), hanterar personuppgifter. Personuppgifter är all slags
information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person.
Exempel på personuppgifter är namn, personnummer och e-postadress.
Cityföreningen är en ideell förening som har till syfte att för näringsidkare
och företag i centrala Helsingborg driva frågor som bidrar till en attraktiv
stadskärna.
Cityföreningen är tillsammans med kommersiella fastighetsägare i
Helsingborg och Helsingborgs Stad medlemmar i den ideella föreningen
Citysamverkan i Helsingborg (”Citysamverkan Id. För.”). Citysamverkan Id.
För. har som enda syfte att äga Helsingborg Citysamverkan AB, 556802-
8079, (”Citysamverkan”). Syftet med Citysamverkan är att parterna
tillsammans ska kunna medverka till att stärka attraktiviteten i stadskärnan.
Som framgår finns alltså ett nära samband mellan Cityföreningen och
Citysamverkan.
Medlemmar i Cityföreningen är ofta företag, men ibland även enskilda
näringsidkare, det vill säga privatpersoner. För de företag som är
medlemmar finns uppgifter om företrädare och kontaktpersoner.
Cityföreningen värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner
dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.
2. Ansvar för dina personuppgifter?
Cityföreningen, är så kallat personuppgiftsansvarig för de personuppgifter
som inhämtas och behandlas av Cityföreningen.
3. Vilka personuppgifter samlas in av Cityföreningen?
När privatpersoner som driver enskild näringsverksamhet ansöker om
medlemskap samlar vi in personuppgifter såsom fullständigt namn, adress,
e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter. För
företag som ansöker om medlemskap samlas även för företrädare in
personuppgifter om namn, adress, e-postadress, telefonnummer och
personnummer.
Vi kan även komma att samla in motsvarande personuppgifter från privata
och offentliga register hänförliga till företag belägna inom vårt
verksamhetsområde.
4. Varför behandlar Cityföreningen dina personuppgifter?
När du har lämnat personuppgifter till Cityföreningen, använder vi dessa
uppgifter för de ändamål och med stöd den lagliga grund som anges nedan:
• Uppgifterna används för att kunna administrera ditt medlemskap i
City-föreningen. Det avtal som vi har ingått med dig, det vill säga
Cityföreningens åtaganden mot dig, utgör den lagliga grunden för att
hantera ditt avtal om medlemskap. Behandlingen är nödvändig för att
vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig,
t.ex. administrera dina medlemsförmåner.
• Uppgifterna används för att – via e-post, sms, post eller sociala
medier – kunna skicka generell information till dig såsom
informationsbrev, erbjudanden om utbildningar, seminarier och
konferenser, rabattkort Det avtal som vi har ingått med dig är den
lagliga grunden för behandling av personuppgifterna. Behandlingen
är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga
förpliktelser gentemot dig.
• Uppgifterna används för att kunna fakturera och administrera
medlemsavgifter. Det avtal som vi har ingått med dig utgör den
lagliga grunden för behandlingen och är nödvändig för att vi ska
kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och få betalt.
• Uppgifterna används för marknadskommunikation, marknadsanalyser
och affärsuppföljning i syfte att få nya medlemmar. Rätten att
behandla personuppgifter grundar sig på en intresseavvägning.
• Uppgifterna används för att kunna fullgöra Cityföreningens
skyldigheter enligt lag såsom avseende krav på bokföring,
myndighets beslut eller enligt skatte-rättsliga lagar. Den lagliga
grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.
5. När kan vi komma att dela dina personuppgifter?
Cityföreningen delar dina personuppgifter med Citysamverkan som
administrerar utskick av nyhetsbrev, erbjudanden om utbildning, rabattkort
mm. Cityföreningen har ingen anställd personal, varför all hantering sker av
personal anställd av Citysamverkan. Delningen av personuppgifter med
Citysamverkan sker bara så länge du är medlem i Cityföreningen.
I övrigt delar Cityföreningen endast dina personuppgifter när detta är ett
lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Cityföreningen lämnar
exempelvis inte ut dina uppgifter till någon som vill använda registret för att
skicka ut egen reklam.
När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för
samma ändamål som vi från början samlade in dem för.
6. Lagring och lagringstid
Cityföreningen behandlar information om dig för att kunna ge den bästa
servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är
nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början
samlades in för.
Personuppgifter som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar,
seminarier och konferenser sparas bara så länge som det krävs för
administrationen, det vill säga inför och i samband med seminariet eller
konferensen och för utskick av eventuell utvärderingsenkät.
Personuppgifter som lämnas i samband med utställande av
rabattkort sparas bara så länge som det krävs för administrationen. Mail
med personuppgifter som lämnas till Cityföreningen avseende personal
som är berättigade till rabattkort raderas så snart rabattkortet ställts ut.
Vid utträde ur Cityföreningen gallras dina uppgifter så snart vi inte längre
behöver dem för att driva in eventuellt utestående avgifter.
7. Din insyn i behandlingen
Om du vill få insyn i behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att
begära att få ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi
komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar
ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara
skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina
personuppgifter rättas.
8. Klagomål och tillsynsmyndighet
Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan
du alltid vända dig till Cityföreningen. Integritetsskyddsmyndigheten
(tidigare Datainspektionen) är ansvarig för tillsyn enligt
dataskyddslagstiftning. Den som anser att det förekommer felaktig
hantering av personuppgifter kan dit framställa klagomål.
9. Inkommande e-post
Uppgifter i inkommande mail hanteras initialt enligt den lagliga grunden
intresseav-vägning. När vi gått igenom innehållet i inkommande e-post kan
en ny bedömning av den legala grunden komma att göras beroende på
innehållet.
10. Cookies
Genom att använda www.helsingborgscityforening.se godkänner du att vi
använder cookies för att höja användarupplevelsen.
11. Ändring av Integritetspolicyn
Cityföreningen förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy.
Ändringar av villkoren i policyn kommer att informeras på
www.helsingborgscityforening.se, en månad innan villkorsändringen träder i
kraft. De vid var tid gällande villkor finns tillgängliga på hemsidan.